PROJEKTY

To, jakie zadania realizujemy wynika bezpośrednio z zapisów statutu Fundacji.

Celem Fundacji jest :
1. Działalność naukowa, oświatowa, edukacyjna, kulturalna i artystyczna w szczególności w zakresie:
b) Ochrony, upowszechniania, promocji polskiej kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki ludowej i tradycyjnej a także kultury i sztuki mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Polskę.
c) Ochrony, upowszechniania, promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski w tym materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Polskę.
d) Edukacji i wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie nauki, kultury i sztuki w tym w szczególności: edukacji artystycznej, edukacji kulturalnej, edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej i edukacji globalnej.
e) Przeciwdziałania nierównościom społecznym, przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przynależność etniczną i narodową, niepełnosprawność, wiek, status społeczny i ekonomiczny, przekonania, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej.
f) Aktywizacji społecznej grup zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, wspierania, popularyzacji działalności i twórczości przedstawicieli tych grup.
g) Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
h) Działań mających na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną, w tym w szczególności: edukację osób starszych, aktywność społeczną promującą integrację wewnątrz- i międzypokoleniową oraz partycypację społeczną osób starszych.
i) Promocji i organizacji wolontariatu
2. Pomoc finansowa i rzeczowa młodzieży i osobom dorosłym zaangażowanym w działalność naukową lub artystyczną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność badawczą i dokumentacyjną.
2. Działalność archiwizacyjną i digitalizacyjną w tym prowadzenie Archiwów Społecznych.
3. Działalność wydawniczą, w tym w szczególności: druków ulotnych, kalendarzy, pocztówek, folderów, książek, albumów, atlasów, oraz rejestrację i produkcję materiałów audio i video.
4. Działalność edukacyjną, w tym w szczególności: organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wymian międzynarodowych, wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, wykładów, debat, kampanii społecznych i informacyjnych itp.
5. Działalność kulturalną, w tym w szczególności: organizowania plenerów malarskich i rzeźbiarskich, wystaw, koncertów, festiwali, przeglądów, spektakli, pokazów.
6. Organizowania konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów. 7. Współpracę z organizacjami państwowymi, rządowymi, pozarządowymi, placówkami oświatowymi, uczelniami, instytucjami kultury, firmami, środowiskami naukowymi, wolontariuszami, twórcami, artystami w Polsce i za granicą na rzecz wspólnie realizowanych projektów. 8. Kampanie i akcje społeczne, promocyjne i informacyjne.
9. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania statutowe Fundacji.